Licytacje

OBWIESZCZENIE O DRUGIEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI
nr KW PL1P/00077709/5 i PL1P/00074951/5

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Płocku Tomasz Grzywiński na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że: w dniu 06-11-2018r. o godz. 11:30 w budynku Sądu Rejonowego w Płocku mającego siedzibę Al. Kilińskiego 10B w sali nr 114, odbędzie się druga licytacja nieruchomości stanowiącej prawo własności do nieruchomości gruntowej, położonej w Płocku Al.Kilińskiego 12, obręb 0009, Wyszogrodzka, powiat płocki, woj. mazowieckie:
1. działki oznaczonej w ewidencji gruntów nr ew. 218/121 i 218/223 o łącznej powierzchni 1581 m2, zabudowanej budynkiem salonu samochodowego z serwisem i ze stacją diagnostyczną z roku 1999, jednokondygnacyjny, częściowo dwukondygnacyjny, niepodpiwniczony o konstrukcji mieszanej stalowo-żelbetowej, o powierzchni zabudowy 692,30m2, powierzchni użytkowej 982,20 m2, kubaturze 4970 m2, obiekt wyposażony w energię elektryczną, instalację wodociągową, kanalizacyjną sanitarną z separatorem i deszczową, c.o. i c.w. z kotłownią lokalną – piec zasilany olejem opałowym; infrastruktura techniczna w postaci: sieć wodociągowa, kanalizacja sanitarna i deszczowa, energetyczna, telefoniczna, monitoring terenu oraz podnośniki obsługowe zamontowane w części serwisowej i myjni – 6 szt.
2. niezabudowana działka nr ew. 218/221 o powierzchni 284 m2, z urządzonym parkingiem.
Teren zagospodarowany, ogrodzony, urządzone place parkingowe i manewrowe. Wg PZP Miasta Płocka nieruchomość zlokalizowana na terenach oznaczonych symbolem: D4UC i D3UA – tereny obiektów usługowych i handlowych oraz utrzymania obecnej zabudowy;
tj. nieruchomości należącej do dłużnika: ANWI-CAR SERWIS Sp. z o.o. położonej: 09-400 Płock, Al.Kilińskiego 12, dla której Sąd Rejonowy VI Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KW PL1P/00077709/5 (dla dz. nr ew. 218/121) oraz PL1P/00074951/5 (dla dz. nr ew. 218/221, 218/223).

Suma oszacowania całej nieruchomości KW PL1P/00077709/5 i PL1P/00074951/5 wynosi 4.454.199,00zł (netto 3.621.300,00zł + VAT 23%), zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 2.969.466,00zł (netto 2.414.200,00zł + VAT 23%).

Suma oszacowania działki oznaczonej w ewidencji gruntów nr ew. 218/121 i 218/223 o łącznej powierzchni 1581 m2, zabudowanych budynkiem salonu samochodowego z serwisem i ze stacją diagnostyczną wraz z wyżej opisaną infrastrukturą techniczna obejmującą m.in. sieć wodociągowa, kanalizacja sanitarna i deszczowa, energetyczna, telefoniczna, monitoring terenu oraz podnośniki obsługowe zamontowane w części serwisowej i myjni – 6 szt. wynosi 4.347.681,00zł (netto 3.534.700,00zł + VAT 23%), zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 2.898.454,00zł (netto 2.356.466,67zł + VAT 23%).

Suma oszacowania działki oznaczonej w ewidencji gruntów nr ew, 218/221 o powierzchni 284 m2, z urządzonym parkingiem wynosi 106.518,00zł (netto 86.600,00zł + VAT 23%), zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 71.012,00zł (netto 57.733,33zł + VAT 23%).

Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest:
dla całej nieruchomości (tj. działek ozn. w ew. 218/121, 218/221, 218/223) – 445 419,90zł.
dla działki oznaczonej w ewidencji gruntów nr ew. 218/121 i 218/223 o łącznej powierzchni 1581 m2, zabudowanych budynkiem salonu samochodowego z serwisem i ze stacją diagnostyczną wraz z wyżej opisaną infrastrukturą techniczną obejmującą m.in. sieć wodociągowa, kanalizację sanitarną i deszczową, sieć energetyczną, telefoniczną, monitoring terenu oraz podnośniki obsługowe zamontowane w części serwisowej i myjni – 6 szt. – 434.768,10zł.
dla działki oznaczonej w ewidencji gruntów nr ew, 218/221 o powierzchni 284 m2, z urządzonym parkingiem – 10.651,80zł.

Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika:
Bank BGŻ BNP Paribas S.A. 98 20300045 1110 0000 0272 1810
najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.
W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz.10:00 do godz.15:00 oraz przeglądać w Sądzie Rejonowym w Płocku przy Al.Kilińskiego 10B akta egzekucyjne, a w Kancelarii Komornika odpis protokołu opisu i oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sadowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postępowania egzekucyjnego.
Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.
Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.
UWAGA:
Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Płocku Tomasz Grzywiński informuje, iż z uwagi na saldo zadłużenia w pierwszej kolejności podejmie próbę sprzedaży całej nieruchomości tj. działek ozn. w ew. 218/121, 218/221, 218/223), dla których Sąd Rejonowy VI Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KW PL1P/00077709/5 (dla dz. nr ew. 218/121) oraz PL1P/00074951/5 (dla dz. nr ew. 218/221, 218/223). W przypadku braku chętnych na zakup całej nieruchomości, Komornik podjemie próbę sprzedaży poszczególnych części tj.
działki oznaczonej w ewidencji gruntów nr ew. 218/121 i 218/223 o łącznej powierzchni 1581 m2, zabudowanych budynkiem salonu samochodowego z serwisem i ze stacją diagnostyczną wraz z wyżej opisaną infrastrukturą techniczną obejmującą m.in. sieć wodociągową, kanalizację sanitarną i deszczową, sieć energetyczną, telefoniczną, monitoring terenu oraz podnośniki obsługowe zamontowane w części serwisowej i myjni – 6 szt.
działki oznaczonej w ewidencji gruntów nr ew, 218/221 o powierzchni 284 m2, z urządzonym parkingiem.

Zgodnie z § 23 rozporządzenia Ministra finansów z dnia 28 marca 2011 r. w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, wystawiania faktur, sposobu ich przechowywania oraz listy towarów i usług, do których nie mają zastosowania zwolnienia od podatku od towarów i usług (Dz.U. Nr 68, poz.360) komornicy sądowi wykonujący czynności egzekucyjne w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. – Kodeks postępowania cywilnego, w przypadku sprzedaży towarów, wystawiają w imieniu dłużnika i na jego rachunek faktury potwierdzające dokonanie sprzedaży tych towarów. Fakturę wystawia się, jeżeli na dłużniku spoczywa obowiązek podatkowy związany ze sprzedażą towarów.

 

 

 

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

 

 

 

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI ROLNEJ nr KW PL1P/00086473/7

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Płocku Tomasz Grzywiński na podstawie art.953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że: w dniu 27-11-2018r. o godz. 13:00 w budynku Sądu Rejonowego w Płocku mającego siedzibę 09-402 Płock, Al. Kilińskiego 10B, w sali 114 odbędzie się pierwsza licytacja nieruchomości rolnej należącej do dłużnika: Paweł Winnicki położonej w Wyszogrodzie, składającej się z działek o numerach ewidencyjnych 225/6, 198/4, 201/4, 322/5, 228/6, 204/4 o łącznej pow. 13497,00 m2, dla której Sąd Rejonowy w Płocku VI Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KW PL1P/00086473/7 – stanowiącej własność dłużnika. Suma oszacowania wynosi 417.200,00zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 312.900,00zł.
Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 41 720,00zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika:

Bank BGŻ BNP Paribas S.A. 98 20300045 1110 0000 0272 1810 najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.
Do przedmiotowej nieruchomości mają zastosowanie przepisy ograniczające obrót gruntami rolnymi wprowadzone w trybie nowelizacji przepisów o kształtowaniu ustroju rolnego (na mocy ustawy z dnia 14-04-2016r. o wstrzymaniu sprzedaży nieruchomości Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa oraz o zmianie niektórych innych ustaw).
Nabywcą nieruchomości rolnej może być co do zasady wyłącznie rolnik indywidualny (za rolnika indywidualnego uważa się osobę fizyczną będącą właścicielem, użytkownikiem wieczystym, samoistnym posiadaczem lub dzierżawcą nieruchomości rolnych, których łączna powierzchnia użytków rolnych nie przekracza 300 ha, posiadającą kwalifikacje rolnicze oraz co najmniej od 5 lat zamieszkałą w gminie, na obszarze której jest położona jedna z nieruchomości rolnych wchodzących w skład gospodarstwa rolnego i prowadzącą przez ten okres osobiście to gospodarstwo (art. 6 ust. 1 UstrójRolU), przy czym jeśli nabywana nieruchomość lub jej część ma wejść w skład wspólności majątkowej małżeńskiej wystarczające jest, gdy rolnikiem indywidualnym będzie jeden z małżonków (art. 2a ust. 1 UstrójRolU).
Powyższe wyłączenie, zgodnie z art. 2a ust. 3 UstrójRolU, nie znajdują zastosowania w przypadku, gdy nabywcą nieruchomości rolnej są następujące podmioty:
osoba bliska zbywcy (tzn. zstępnych, wstępnych, rodzeństwo, dzieci rodzeństwa, małżonka, osoby przysposabiające i przysposobione – art. 2 pkt 6 UstrójRolU),
jednostka samorządu terytorialnego,
Skarb Państwa lub działająca na jego rzecz Agencja Nieruchomości Rolnych (obecnie Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa),
osoby prawne działające na podstawie przepisów o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej, o stosunku Państwa do innych kościołów i związków wyznaniowych oraz o gwarancjach wolności sumienia i wyznania,
parki narodowe, w razie zakupu nieruchomości rolnych na cele związane z ochroną przyrody,
jak również, gdy nabycie następuje:
w wyniku dziedziczenia oraz zapisu windykacyjnego,
na podstawie art. 151 KC (przekroczenie granic sąsiedniego gruntu przy wznoszeniu budynku) lub art. 231 KC (wzniesienie budynku o wartości przenoszącej znacznie wartość zajętej na ten cel działki),
w toku postępowania restrukturyzacyjnego w ramach postępowania sanacyjnego.
Nabycie nieruchomości rolnej przez podmioty niebędące rolnikami indywidualnymi oraz podmiotami wymienionymi w punktach 1–5 powyżej, jak również nabycie takiej nieruchomości w innych przypadkach niż wymienione w punktach 6–7 może nastąpić wyłącznie za zgodą Prezesa Agencji (obecnie Dyrektora Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa), wyrażoną w drodze decyzji administracyjnej, wydanej na wniosek:
zbywcy, jeżeli wykaże on, że nie było możliwości nabycia nieruchomości rolnej przez wyżej wskazane podmioty (tj. rolnika indywidualnego, osobę bliską, jednostkę samorządu terytorialnego, Skarb Państwa lub działającą na jego rzecz Agencję, podmiot kościelny, park narodowy), jak również jeśli nabywca daje rękojmię należytego prowadzenia działalności rolniczej, a w wyniku nabycia nie dojdzie do nadmiernej koncentracji gruntów rolnych,
osoby fizycznej zamierzającej utworzyć gospodarstwo rodzinne, która posiada kwalifikacje rolnicze (albo której, pod warunkiem uzupełnienia kwalifikacji zawodowych, przyznano określoną pomoc ze środków unijnych, a termin na uzupełnienie tych kwalifikacji jeszcze nie upłynął), a także która daje rękojmię należytego prowadzenia działalności rolniczej i zobowiąże się do zamieszkiwania w okresie 5 lat od dnia nabycia nieruchomości na terenie gminy, na obszarze której położona jest jedna z nieruchomości rolnych,jaka wejdzie w skład tworzonego gospodarstwa rodzinnego.
W przypadku gdyby Prezes Agencji (obecnie Dyrektor Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa) odmówił udzielenia powyższej zgody, Agencja – na pisemne żądanie zbywcy złożone w ciągu miesiąca od dnia, w którym decyzja o niewyrażeniu zgody stała się ostateczna – jest zobowiązana nabyć nieruchomość za zapłatą równowartości pieniężnej odpowiadającej jej wartości rynkowej określonej przez Agencję (przy zastosowaniu sposobów ustalania wartości nieruchomości przewidzianych w przepisach o gospodarce nieruchomościami).

W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 10:00 do godz. 18:00 oraz przeglądać w kancelarii komornika odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postępowania egzekucyjnego.
Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję. Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.