Licytacje

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI
nr KW PL1P/00115191/9

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Płocku Tomasz Grzywiński na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że: w dniu 04-08-2017r. o godz. 11:30 w budynku Sądu Rejonowego w Płocku mającego siedzibę przy ul. Kilińskiego 10B w sali nr 114, odbędzie się pierwsza licytacja lokalu mieszkalnego należącego do dłużnika: Helena Górnicka, położonego: 09-402 Płock, ul.Lasockiego 19/12, dla którego Sąd Rejonowy w Płocku VI Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KW PL1P/00115191/9.

Lokal usytuowany jest na parterze i składa się z dwóch pokoi, kuchni, łazienki z wc i przedpokoju. Łączna powierzchnia użytkowa lokalu mieszkalnego wg księgi wieczystej wynosi 32,20m2 oraz powierzchnia pomieszczenia gospodarczego w podpiwniczeniu wynosząca 3,10m2.

Suma oszacowania wynosi 121 000,00zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 90 750,00zł.

Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 12 100,00zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika:
Bank BGŻ BNP Paribas S.A. 98 20300045 1110 0000 0272 1810 najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.
Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.
W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz.10:00 do godz.18:00 oraz przeglądać w kancelarii komornika odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postępowania egzekucyjnego.
Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.
Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

.