Licytacje

Komornik Sądowy

przy Sądzie Rejonowym w Płocku

Tomasz Grzywiński

Kancelaria Komornicza, Jachowicza 10A, Płock, 09-402 Płock

tel. 24 3666696 / 24 3666652

Sygnatura: KM 377/18

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Płocku Tomasz Grzywiński na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 22-09-2020 o godz. 11:00 

w budynku Sądu Rejonowego w Płocku mającego siedzibę 09-402 Płock, Al. Kilińskiego 10B w sali nr 114 odbędzie się pierwsza licytacja nieruchomości należącej do dłużnika: Wanda Suszyńska położonej: 09-400 Płock, ul. Maszewska 2, dla której Sąd Rejonowy w Płocku VI Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KW PL1P/00007472/3.
Przedmiotem licytacji jest prawo własności nieruchomości w postaci działki o nr ewidencyjnym 56/1, charakteryzującej się nieregularnym kształtem, o powierzchni 1660m2. Nieruchomość posiada dostęp do wodociągu miejskiego przebiegającego przez centralną część działki, własne ujęcie wody ze studni zlokalizowanej na nieruchomości, dostęp do miejskiej kanalizacji sanitarnej, ponadto przez teren działki przebiega główny kolektor kanalizacji deszczowej (KdD1500) i sieci telekomunikacyjne, a także znajduje się szambo lokalne, przyłącze do sieci energii elektrycznej, przyłącze do sieci telekomunikacyjnej, dostęp do sieci gazu ziemnego. Działka posiada dostęp do dróg utwardzonych nawierzchnią asfaltową. Na terenie działki znajduje się zabudowa mieszkalno-gospodarcza. Teren działki przy budynku mieszkalnym w niewielkiej części utwardzony nawierzchnią betonową. Pozostała część działki porośnięta dziką roślinnością trawiastą, miejscowo zadrzewiona i zakrzewiona, tereny zielone są znacznie zaniedbane. Teren działki w części ogrodzony, w części przylega do nieruchomości ogrodzonych. Na zabudowę składają się: budynek mieszkalny o pow. zabudowy 141m2, budynek gospodarczy I o pow. zabudowy 46m2 oraz budynek gospodarczy II o pow. zabudowy 40m2 – są to budynki o długoletnim okresie eksploatacji, w mało atrakcyjnym stanie technicznym.
Suma oszacowania wynosi 210.200,00zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 157.650,00zł.
Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 21.020,00zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika:
BNP Paribas Bank Polska S.A. 98 20300045 1110 0000 0272 1810
najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.
W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz.10:00 do godz.16:00 oraz przeglądać w kancelarii komornika odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postępowania egzekucyjnego.
Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.
Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Komornik Sądowy

Tomasz Grzywiński