Licytacje

OBWIESZCZENIE O DRUGIEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI
nr KW PL1P/00077709/5 i PL1P/00074951/5

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Płocku Tomasz Grzywiński na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że: w dniu 09-01-2018r. o godz. 11:30 w budynku Sądu Rejonowego w Płocku mającego siedzibę Al. Kilińskiego 10B w sali nr 114, odbędzie się druga licytacja nieruchomości stanowiącej prawo własności do nieruchomości gruntowej, położonej w Płocku Al.Kilińskiego 12, obręb 0009, Wyszogrodzka, powiat płocki, woj. mazowieckie:
1. działki oznaczonej w ewidencji gruntów nr ew. 218/121 i 218/223 o łącznej powierzchni 1581 m2, zabudowanej budynkiem salonu samochodowego z serwisem i ze stacją diagnostyczną z roku 1999, jednokondygnacyjny, częściowo dwukondygnacyjny, niepodpiwniczony o konstrukcji mieszanej stalowo-żelbetowej, o powierzchni zabudowy 692,30m2, powierzchni użytkowej 982,20 m2, kubaturze 4970 m2, obiekt wyposażony w energię elektryczną, instalację wodociągową, kanalizacyjną sanitarną z separatorem i deszczową, c.o. i c.w. z kotłownią lokalną – piec zasilany olejem opałowym; infrastruktura techniczna w postaci: sieć wodociągowa, kanalizacja sanitarna i deszczowa, energetyczna, telefoniczna, monitoring terenu oraz podnośniki obsługowe zamontowane w części serwisowej i myjni – 6 szt.
2. niezabudowana działka nr ew. 218/221 o powierzchni 284 m2, z urządzonym parkingiem.
Teren zagospodarowany, ogrodzony, urządzone place parkingowe i manewrowe. Wg PZP Miasta Płocka nieruchomość zlokalizowana na terenach oznaczonych symbolem: D4UC i D3UA – tereny obiektów usługowych i handlowych oraz utrzymania obecnej zabudowy;
tj. nieruchomości należącej do dłużnika: ANWI-CAR SERWIS Sp. z o.o. położonej: 09-400 Płock, Al.Kilińskiego 12, dla której Sąd Rejonowy VI Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KW PL1P/00077709/5 (dla dz. nr ew. 218/121) oraz PL1P/00074951/5 (dla dz. nr ew. 218/221, 218/223).

Suma oszacowania całej nieruchomości KW PL1P/00077709/5 i PL1P/00074951/5 wynosi 4.454.199,00zł (netto 3.621.300,00zł + VAT 23%), zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 2.969.466,00zł (netto 2.414.200,00zł + VAT 23%).

Suma oszacowania działki oznaczonej w ewidencji gruntów nr ew. 218/121 i 218/223 o łącznej powierzchni 1581 m2, zabudowanych budynkiem salonu samochodowego z serwisem i ze stacją diagnostyczną wraz z wyżej opisaną infrastrukturą techniczna obejmującą m.in. sieć wodociągowa, kanalizacja sanitarna i deszczowa, energetyczna, telefoniczna, monitoring terenu oraz podnośniki obsługowe zamontowane w części serwisowej i myjni – 6 szt. wynosi 4.347.681,00zł (netto 3.534.700,00zł + VAT 23%), zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 2.898.454,00zł (netto 2.356.466,67zł + VAT 23%).

Suma oszacowania działki oznaczonej w ewidencji gruntów nr ew, 218/221 o powierzchni 284 m2, z urządzonym parkingiem wynosi 106.518,00zł (netto 86.600,00zł + VAT 23%), zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 71.012,00zł (netto 57.733,33zł + VAT 23%).

Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest:
dla całej nieruchomości (tj. działek ozn. w ew. 218/121, 218/221, 218/223) – 445 419,90zł.
dla działki oznaczonej w ewidencji gruntów nr ew. 218/121 i 218/223 o łącznej powierzchni 1581 m2, zabudowanych budynkiem salonu samochodowego z serwisem i ze stacją diagnostyczną wraz z wyżej opisaną infrastrukturą techniczną obejmującą m.in. sieć wodociągowa, kanalizację sanitarną i deszczową, sieć energetyczną, telefoniczną, monitoring terenu oraz podnośniki obsługowe zamontowane w części serwisowej i myjni – 6 szt. – 434.768,10zł.
dla działki oznaczonej w ewidencji gruntów nr ew, 218/221 o powierzchni 284 m2, z urządzonym parkingiem – 10.651,80zł.

Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika:
Bank BGŻ BNP Paribas S.A. 98 20300045 1110 0000 0272 1810
najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.
W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz.10:00 do godz.15:00 oraz przeglądać w Sądzie Rejonowym w Płocku przy Al.Kilińskiego 10B akta egzekucyjne, a w Kancelarii Komornika odpis protokołu opisu i oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sadowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postępowania egzekucyjnego.
Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.
Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.
UWAGA:
Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Płocku Tomasz Grzywiński informuje, iż z uwagi na saldo zadłużenia w pierwszej kolejności podejmie próbę sprzedaży całej nieruchomości tj. działek ozn. w ew. 218/121, 218/221, 218/223), dla których Sąd Rejonowy VI Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KW PL1P/00077709/5 (dla dz. nr ew. 218/121) oraz PL1P/00074951/5 (dla dz. nr ew. 218/221, 218/223). W przypadku braku chętnych na zakup całej nieruchomości, Komornik podjemie próbę sprzedaży poszczególnych części tj.
działki oznaczonej w ewidencji gruntów nr ew. 218/121 i 218/223 o łącznej powierzchni 1581 m2, zabudowanych budynkiem salonu samochodowego z serwisem i ze stacją diagnostyczną wraz z wyżej opisaną infrastrukturą techniczną obejmującą m.in. sieć wodociągową, kanalizację sanitarną i deszczową, sieć energetyczną, telefoniczną, monitoring terenu oraz podnośniki obsługowe zamontowane w części serwisowej i myjni – 6 szt.
działki oznaczonej w ewidencji gruntów nr ew, 218/221 o powierzchni 284 m2, z urządzonym parkingiem.

Zgodnie z § 23 rozporządzenia Ministra finansów z dnia 28 marca 2011 r. w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, wystawiania faktur, sposobu ich przechowywania oraz listy towarów i usług, do których nie mają zastosowania zwolnienia od podatku od towarów i usług (Dz.U. Nr 68, poz.360) komornicy sądowi wykonujący czynności egzekucyjne w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. – Kodeks postępowania cywilnego, w przypadku sprzedaży towarów, wystawiają w imieniu dłużnika i na jego rachunek faktury potwierdzające dokonanie sprzedaży tych towarów. Fakturę wystawia się, jeżeli na dłużniku spoczywa obowiązek podatkowy związany ze sprzedażą towarów.