Licytacje

 

 

 

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI

OGRANICZONEGO PRAWA RZECZOWEGO

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Płocku Tomasz Grzywiński na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że: w dniu 12-12-2017r. o godz. 13:00 w budynku Sądu Rejonowego w Płocku mającego siedzibę przy ul. Kilińskiego 10B w sali nr 114, odbędzie się pierwsza licytacja ograniczonego prawa rzeczowego tj. spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego, dla którego nie jest urządzona księga wieczysta, należącego do dłużnika Ryszarda Szałkowskiego i położonego w Płocku przy ulicy Kwiatowej 14/34, wpisanego w rejestrze lokali własnościowych: Spółdzielnia Mieszkaniowa Lokatorsko-Własnościowa „Komunalnik” (Adres spółdzielni: 09-400 Płock, ul. Okrzei 2 ).

Suma oszacowania wynosi 201.300,00zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 150.975,00zł.

Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 20.130,00zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika:

Bank BGŻ BNP Paribas S.A. 98 20300045 1110 0000 0272 1810 najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.

W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz.10:00 do godz.18:00 oraz przeglądać w kancelarii komornika odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postępowania egzekucyjnego.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Komornik Sądowy

Tomasz Grzywiński