Licytacje

Komornik Sądowy

przy Sądzie Rejonowym w Płocku

Tomasz Grzywiński

Kancelaria Komornicza, Jachowicza 10A, Płock, 09-402 Płock

tel. 24 3666696 

Sygnatura: Km 136/22

 

OBWIESZCZENIE O DRUGIEJ  LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

W DRODZE LICYTACJI ELEKTRONICZNEJ

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Płocku Tomasz Grzywiński

na podstawie art. 986 4 § 3 kpc podaje do publicznej wiadomości, że o godzinie 10.00 w dniu 24.11.2023 na portalu https://elicytacje.komornik.pl/ rozpocznie się druga licytacja
nieruchomości położonej przy ul. Pszczela 4,Borowiczki-Pieńki, 09-410 Płock, dla której Sąd Rejonowy w Płocku (adres: ul. ul. 8 Pułku rtylerii Lekkiej 6, Płock, 09-402 Płock)

prowadzi księgę wieczystą o numerze PL1P/00100460/8.
Opis nieruchomości:
Działka o nr ewidencyjnym 18/6 prostokątnym kształcie i powierzchni gruntu wynoszącej 1346 m2. zabudowana budynkiem mieszkalnym o kilkunastoletnim okresie eksploatacji, jednokondygnacyjny z poddaszem użytkowym, wolnostojący, wykonany w technologii konstrukcji murowanej. Elewacja budynku ocieplona styropianem, w przeważającej części
pokryte siatką i zaprawą klejową, w pozostałej części styropianem bez zewnętrznej warstwy wykończeniowej. Dach wielospadowy, o konstrukcji drewnianej, pokryty dachówką ceramiczną. Stolarka okienna typu PCV ze szprosami w okleinie drewnopodobnej. Drzwi wejściowe do budynku drewniane. Budynek wyposażony w instalację wodno-kanalizacyjną, energii
elektrycznej, centralnego ogrzewania, z częściowo niekompletnym osprzętem instalacyjnym. Powierzchnia zabudowy budynku wynosi 108 m2. Budynek częściowo wymaga dokończenia prac budowlanych zarówno zewnętrznych jak i wewnętrznych lub też remontowych. Przetarg odbywa się w drodze elektronicznej i zakończy się w dniu 01.12.2023 o godzinie: 10.00 .
Suma oszacowania wynosi 514 000,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 342 666,67 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 51 400,00 zł. Rękojmię należy złożyć na rachunek bankowy komornika 98 2030 0045 1110 0000 0272 1810 najpóźniej na 2 dni robocze przed rozpoczęciem przetargu. Za datę złożenia rękojmi przyjmuje się dzień uznania rachunku bankowego komornika. Wraz z rękojmią licytant zobowiązany jest do podania w systemie teleinformatycznym danych niezbędnych do wydania postanowienia o przybiciu: numeru PESEL, numeru dokumentu stwierdzającego tożsamość i
oświadczenia, czy pozostaje w związku małżeńskim, a jeżeli tak, czy nieruchomość zamierza nabyć do majątku wspólnego czy osobistego, oraz do wskazania, czy licytuje we własnym imieniu czy jako pełnomocnik innej osoby, a także innych danych, jeżeli potrzeba ich podania wynika z przepisów odrębnych ustaw. Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze
urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.
W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać wyżej wymienioną nieruchomość w dni powszednie od godz. 15:00 do godz. 18:00. W systemie teleinformatycznym udostępnia się również protokół opisu i oszacowania.
Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.
Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni.

Komornik Sądowy

Tomasz Grzywiński

Pouczenie
Art. 967. Po uprawomocnieniu się postanowienia o przybiciu komornik wzywa licytanta, który uzyskał przybicie (nabywcę), aby w ciągu dwóch tygodni od dnia otrzymania wezwania złożył na rachunek depozytowy Ministra Finansów cenę nabycia z potrąceniem rękojmi złożonej w gotówce. Na wniosek nabywcy komornik może oznaczyć dłuższy termin uiszczenia ceny nabycia, nieprzekraczający jednak miesiąca.

Art. 969. § 1. Jeżeli nabywca nie wykonał w terminie warunków licytacyjnych co do zapłaty ceny, traci rękojmię, a skutki przybicia wygasają. Uiszczoną część ceny zwraca się. Następstwa te sąd stwierdza postanowieniem, na które przysługuje zażalenie.

§ 2. Od nabywcy nieskładającego rękojmi, który nie wykonał warunków licytacyjnych, ściąga się rękojmię w trybie egzekucji należności sądowych.

§ 3. Z rękojmi utraconej przez nabywcę lub od niego ściągniętej pokrywa się koszty egzekucji związane ze sprzedażą, a reszta wchodzi w skład sumy uzyskanej w egzekucji albo jeżeli egzekucja została umorzona, jest przelewana na dochód Skarbu Państwa.

Art. 971. Nabywca nie może żądać unieważnienia nabycia ani zmniejszenia ceny z powodu wad nieruchomości lub przedmiotów razem z nią nabytych.

Art. 976.  § 1. W przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

§ 2. Stawienie się jednego licytanta wystarcza do odbycia przetargu.

Art. 978. § 2. Postąpienie nie może wynosić mniej niż jeden procent ceny wywołania, z zaokrągleniem wzwyż do pełnych złotych.

Art. 981. Jeżeli należność wierzyciela będzie uiszczona wraz z kosztami przed zamknięciem przetargu, komornik umorzy egzekucję.

Art. 986[7]. § 5. Przetarg wygrywa licytant, którego oferta była w chwili zakończenia przetargu najwyższa.

Art. 986[8]. § 1. Skargę na odmowę dopuszczenia do przetargu można złożyć w terminie 3 dni od dnia odmowy dopuszczenia do przetargu, a na przebieg przetargu – w terminie 3 dni od dnia jego zakończenia.

§ 2. Licytanci i osoby, których nie dopuszczono do przetargu, mogą złożyć skargę wyłącznie za pośrednictwem systemu teleinformatycznego.

§ 3. Skargę za pośrednictwem systemu teleinformatycznego mogą złożyć także osoby niewymienione w § 2, o ile posiadają w tym systemie konto